Правила форумаДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ - ПРОДАЖА ЩЕНКОВ РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМЕПомощь в размещении фотографийАвторСообщение
администратор
Сообщение: 106
Зарегистрирован: 16.04.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:03. Заголовок: Зарегистрирован Устав КСУ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 59 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор
Сообщение: 107
Зарегистрирован: 16.04.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:08. Заголовок: Re:
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор
Сообщение: 108
Зарегистрирован: 16.04.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:14. Заголовок: Re:


РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кінологічна Спілка України (надалі Спілка) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів володарів чистопородних собак для спільної реалізації своїх прав і свобод в цій галузі, передбачених її Статутом, згідно якого Спілка розглядається як організація з філантропічними, науковими, художніми та культурними цілями і діяльність якої регулюється цим Статутом.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації, а також цього Статуту.
1.3. Як повноправний член Міжнародної Кінологічної Федерації, Спілка представляє та захищає інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні.
1.4. Спілка співпрацює з іншими громадськими організаціями та державними органами в Україні і за її кордоном з питань, передбачених цим Статутом.
1.5. Спілка створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, вільна у виборі напрямків своєї діяльності у межах законодавства України.
1.6. Спілка набуває прав і обов'язків юридичної особи з моменту її державної реєстрації, в порядку установленному Законом, має свої банківські рахунки, в тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президією Спілки. Спілка має свою символіку, зразки якої затверджуються Президією Спілки та реєструються в установленому Законом порядку.
1.7. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
1.8. Центральні органи Спілки розміщуються за адресою:
01004,Україна, м. Київ, вул. Рогнідинська, 3.


РОЗДІЛ 2
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Метою діяльності Спілки є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.
2.2. Основними завданнями Спілки є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, здібні до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку чистопородних собак України;
- розробка стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами Спілки та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.


РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань, Спілка, в порядку встановленому чинним законодавством, здійснює наступні напрями практичної діяльності:
- представляє інтереси української кінології у Міжнародній Кінологічній Федерації;
- займається племінною роботою з чистопородними собаками, веде Єдину племінну книгу чистопородних собак України , використовуючи, в тому числі, племінні книги організацій-колективних членів Спілки; - видає внутрішні родоводи Спілки із застосуванням абревіатури та логотипу Спілки на чистопорідних собак, володільцями яких є індивідуальні члени Спілки, члени організацій - колективних членів Спілки; - реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, внутрішні родоводи на чистопородних собак , володарями яких є члени організацій - колективних членів; -видає міжнародні родоводи, в т.ч. на підставі зареєстрованих в Спілці внутрішніх родоводів організацій - колективних членів;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в країні та за кордоном;
- організує та проводить Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати пород, племінні огляди та випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх Міжнародним стандартам згідно вимог МКФ та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- засновує засоби масової інформації;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;
- здійснює для КСУ навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх в Кінологічній Спілці України і Міжнародній Кінологічній Федерації;
- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами Спілки;
- здійснює благодійну діяльність;
- здійснює господарську діяльність, у т.ч. шляхом створення на підставі рішення Президії Спілки госпрозрахункових установ, організацій і підприємств в порядку, встановленному законодавством;
- проводить інші заходи, які сприяють досягненню цілей та завдань Спілки, не суперечать чинному законодавству і не передбачають одержання прибутку.


РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СПІЛКИ

4.1. Основою Спілки є її місцеві відділення (осередки), які створюються за територіальним принципом. До місцевих відділень відносяться республіканські, обласні, міські, территоріальні, районні , селищні, сільські. Місцеві відділення в своїй діяльності керуються цим статутом та своїми статутними документами, які прийняті їх вищими керівними органами, та Типовим положенням про місцеві відділення Спілки, затвердженим Президією Спілки.
Місцеві відділення Спілки реєструються в установленому законом порядку.
4.2. Всі місцеві відділення Спілки відносяться до однієї з регіональних груп за місцем знаходження їх центрального офісу:
а) Центральний регіон: Полтавська, Дніпропетровська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.
б) Західний регіон: Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області.
в) Східний регіон: Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області.
г) Північний регіон: Київська, Житомирська, Сумська та Чернігівська області.
д) Південний регіон: Одеська, Миколаївська та Херсонська області.
є) Автономна Республіка Крим та м.Севастополь.
4.3. Окрім місцевих відділень (осередків) Спілки, в структуру Спілки входять також її колективні члени – всеукраїнські кінологічні організації.
Місцеві відділення Спілки (осередки) та структурні підрозділи організацій - колективних членів Спілки співпрацюють між собою з метою досягнення цілей і завдань, передбачених цим Статутом.
4.4.Членами Спілки, власниками собак однієї породи, може бути створений Національний клуб з цієї породи, як самостійне всеукраїнське об’єднання громадян в порядку, передбаченому законодавством України.
Діяльність Національних монопородних клубів-колективних членів Спілки регулюється Положенням про Національні монопородні клуби Спілки, затвердженим Президією Спілки у порядку, встановленому цим Статутом.
4.5. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається один раз на 5 років і є правомочним за присутності більш 50% обраних делегатів.
Члени Спілки повідомляються про проведення з’їзду не пізніше ніж за місяць до його проведення. Інформація про час, місце та порядок проведення з’їзду оприлюднюється в засобах масової інформації.
Час та місце проведення з'їзду, норми представництва та порядок обрання делегатів визначається Президією Спілки.
Члени Спілки, які не є делегатами з’їзду, можуть брати участь у з’їзді з правом дорадчого голосу.
При необхідності, за рішенням Президії, Президента Спілки або по рішенню 2/3 обласних конференцій, може бути скликано позачерговий з'їзд.
4.6. До компетенції з'їзду входять:
- затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;
- прийняття рішень відносно питань загального курсу розвитку і діяльності Спілки;
- вибори простою більшістю голосів Президента, Віце-президента, Голів та членів постійних комісій , Кураторів регіонів. З"їзд може розширити склад Президії та постійних комісій за рахунок представників колективних членів Спілки шляхом затвердження представлених цими організаціями кандидатур;
- прийняття та виключення всеукраїнських громадських кінологічних організацій - колективних членів Спілки;
- затвердження звітів про діяльність Президії та постійних комісій Спілки;
- вирішення будь-яких інших питань діяльності Спілки, передбачених цим статутом та законодавством України.
Форма голосування (відкрите або таємне) визначається з’їздом Спілки.
4.7. Керівництво діяльністю Спілки в період між з'їздами здійснюється Президією, Президентом та Віце-президентом Спілки.
4.8. Президент Спілки обирається з'їздом Спілки на 5 років та підзвітний йому. Президент є законним представником Спілки в усіх інстанціях як в Україні, так і за кордоном. Він забезпечує та контролює виконання рішень з'їзду та Президії, очолює засідання Президії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Головного Управління Спілки, має право підпису фінансових та інших документів Спілки. Форма голосування (відкрите або таємне) визначається з’їздом Спілки.
В разі остаточної неможливості виконання Президентом його повноважень, Президія Спілки приймає рішення про проведення позачергового з'їзду по виборах Президента Спілки в 30-ти денний термин, з моменту прийняття рішення. На цей час повноваження Президента переходять до Віце-президента.
4.9. Віце-президент Спілки обирається з’їздом Спілки шляхом голосування (відкрите або таємне) на 5 років. Віце-президент підпорядкований Президенту Спілки та допомагає йому виконувати поточну роботу, заміщує Президента в разі його відсутності та тимчасової неможливості виконання його повноважень.
У разі остаточної неможливості продовження виконання Віце-президентом його повноважень у зв’зку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, за поданням Президента Спілки, Президією приймається рішення про призначення одного з членів Президії Виконуючим обов’язки Віце-президента до кінця строку повноважень попередника.
4.10. Президія Спілки складається з Президента, Віце-президента Спілки, Голів постійних комісій, Кураторів регіонів та інших членів згідно пункту 4.6 цього Статуту.
4.11. Президія Спілки збирається не менш ніж два рази на рік за ініциативою Президента, Віце-президента, Голів постійних комісій, більшості членів Президії.
Засідання Президії правомочні при присутності простої більшості її членів. Рішення Президії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх.
До компетенції Президії Спілки відносяться:
- досягнення цілей, викладених у цьому Статуті;
- затвердження місця та строків проведення, норм представництва та порядку обрання делегатів на з’їзди Спілки;
- затвердження річних планів роботи комісій;
- затвердження усіх спеціальних нормативних документів, представлених постійними комісіями;
- затвердження планів заходів Спілки;
- затвердження розміру та порядку сплати членських, дольових, цільових внесків та вирішення інших загальних фінансових питань Спілки;
- затвердження списків міжнародних суддів за поданням кваліфікаційних комісій (з екстер'єру та з робочих якостей);
- затвердження обраних керівників обласних центрів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про відкриття осередків;
-прийняття та виключення колективних членів Спілки між її з’їздами;
-затвердження річних фінансових звітів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про створення тимчасових комісій Спілки;
- вирішення всіх поточних питань , що потребують колегіального обговорення.
Президія має право представляти будь-які пропозиції та запити на розгляд з'їзду.
4.12. Кожний із шести регіонів (Центральний, Західний, Східний, Північний, Південний, Автономна Республіка Крим та м.Севастополь) має свого Куратора, який є членом Президії Спілки. Куратор кожного регіону обирається з’їздом Спілки з числа авторитетних у кінології осіб, які постійно проживають та займаються кінологічною діяльністю у даному регіоні. У разі остаточної неможливості продовження виконання Куратором регіону його повноважень у зв’язку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, він може бути переобраний за рішенням загальної конференції місцевих відділень, зареєстрованих у даному регіоні, за присутності Офіційного спостерігача Спілки. Дату та місце проведення такої конференції, а також квоти представництва, порядок обрання делегатів та особу Офіційного спостерігача визначає Президія Спілки. Така конференція є правомочною за присутності не менше ніж 2/3 обраних делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх, та набуває чинності після його затвердження Президією Спілки. З моменту набрання чинності вказанного рішення, новообраний Куратор регіона набуває всіх прав та обов’язків свого попередника до кінця строку його повноважень, в т.ч. прав і обов’язків члена Президії Спілки.
Основним завданням Кураторів регіонів є представництво і захист прав та інтересів індивідуальних членів та місцевих відділень Спілки з регіонів, яких вони представляють.
4.13. До постійних комісій Спілки належать: Ревізійна комісія, Племінна комісія,Виставочна коміссія, Комісія по спорту та робочим якостям, Кваліфікаційна комісія експертів по робочим якостям, спорту та керунгу, Кваліфікаційна комісія експертів по екстер’єру, Правова комісія, Комісія по роботі з колективними членами, Конфліктна комісія.
Голова та члени постійних комісій Спілки обираються на з'їзді строком на 5 років. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень комісії у зв’язку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, Голова комісії може бути переобраний комісією з послідуючим затвердженням Президією Спілки. Після затвердження Президією новообраний Голова постійної комісії набуває всіх прав та обов’язків члена Президії до закінчення строку повноважень свого попередника.
. Засідання комісій є правомочними, якщо на них присутні більшість їх членів. Рішення комісій вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх. У випадку, коли голоси розділяються порівну, голос Голови комісії є вирішальним.
Голови постійних комісій звітують про свою діяльність на Президії та з’їзді Спілки.
Діяльність постійних комісій Спілки регулюється положеннями про кожну з них, які затверджуються Президією Спілки.
4.14. Головне Управління є виконавчим органом Спілки. Як виконачий орган, Головне Управління виконує поточну організаційну роботу на досягнення мети і завдань Спілки та МКФ, виконання керівних документів МКФ, рішень з'їзду і Президії Спілки. Головне Управління виконує, зокрема, наступні завдання:
- веде Єдину племінну книгу та реєстровий журнал чистопородних собак, на їх підставі централізовано видає або реєструє внутрішні та міжнародні родоводи та інші племінні документи;
- координує та контролює через офіційних спостерігачів проведення виставок, спортивних та культурних заходів з собаками, як у Києві так і в інших містах України за правилами МКФ;
- передає у засоби масової інформації різноманітні публікації;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Президії та постійних комісій;
- створює та веде ідентифікаційний банк даних чистопородних собак України;
- готує проведення з'їзду в порядку, визначеному Президією;
- здійснює фінансові розрахунки з МКФ та Європейською секцією;
- здійснює реєстрацію та облік розплідників, передає їх для реєстрації в МКФ і видає відповідні посвідчення;
- за рішенням відповідних комісій видає суддівскій лист експертів-кінологів, суддів по спорту з собаками та дресирувальників Спілки, з наданням їм відповідних посвідчень, згідно правил МКФ;
- виконує інші функції виконавчого органу на досягнення мети та завдань Спілки.
4.15. У спілці функціонує Президентська Рада, як дорадчий орган Президента, до складу якого входять всі керівники обласних центрів Спілки та керівники її колективних членів. Президентська Рада скликається не менш як два рази на рік Президентом Спілки.
4.16. Роботою обласного відділення Спілки (Центру) керує Правління обласного Центру на чолі з Головою правління. Голова правління обирається загальною конференцією всіх місцевих відділень, зареєстрованих у відповідній області, простою більшістю голосів присутніх строком на 5 років, і затверджується рішенням Президії Спілки.
4.17. Позачергова обласна конференція може бути скликана Президією Спілкі за вимогою більшості місцевих відділень, що зареєстровані у відповідній області, Правління Центру, Голови Правління Центру, Президії Спілки.


РОЗДІЛ 5
ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Індивідуальним членом Спілки може стати будь-яка фізична особа, віком від 18 років (крім спортивно-молодіжних організацій Спілки, членами яких є молодь віком від 14 років), яка визнає і виконує Статут та положення Спілки, Статут та положення МКФ, сплачує членські, дольові та цільові внески і бере участь у роботі осередку Спілки, в якому стоїть на обліку.
5.2. Прийом в індивідуальні члени Спілки здійснюється місцевими відділеннями.
5.3. Колективним членом Спілки може стати будь-яка всеукраїнська кінологічна громадська організація, яка визнає і виконує Статут та положення Спілки , Статут та положення МКФ, сплачує членські внески та здійснює діяльність на досягнення мети і завдань Спілки, визначених цим Статутом.
5.4. Прийом в колективні члени Спілки здійснюється з’їздом Спілки або в період між з’їздами - її Президією.
З метою колективного вступу у Спілку всеукраїнська громадська кінологічна організація на засіданні свого вищого керівного органу (конференція, з'їзд) або іншого законно уповноваженого органу повинна прийняти відповідне рішення, після чого подати письмову заяву на ім'я Президента Спілки, підписану законним керівником цієї організації, гарантуючи дотримання Статуту та загальних правил Спілки та МКФ.
До заяви повинні бути додані: витяг з протоколу засідання відповідного уповноваженого органу про вступ до Спілки, нотаріально завірені копії Статуту та свідоцтва про реєстрацію організації заявника, і документи, що підтверджують кількість та чистопородність собак, які зареєстровані в журналі реєстрації родоводів організації-заявника.
За дорученням Президента Спілки надані документи разом із племінними книгами організації - заявника досліджуються Комісію по роботі із колективними членами.
За результатами розгляду, Комісія по роботі із колективними членами вносить відповідну пропозицію на розгляд Президії, яка приймає рішення із рекомендацією з’їзду Спілки про прийняття або відмову в прийнятті всеукраїнської кінологічної організації колективним членом Спілки. В період між з’їздами Спілки її Президія може самостійно прийняти відповідне рішення. У разі незгоди з рішенням Президії, організація-заявник має право вимагати розгляду цього питання по суті з’їздом Спілки.
Відносини між Спілкою та її колективними членами будуються на договірній основі.

5.5. Члени Спілки мають право:
- займатися діяльністю по реалізації статутних завдань Спілки;
- обиратися і бути обраними до керівних органів Спілки та постійних комісій;
- брати участь в загальних зборах своїх місцевих відділень та з’їзді Спілки;
- звертатись у керівні органи Спілки з питаннями та скаргами;
- брати участь у засіданнях керівних органів Спілки при розгляді питань, які їх стосуються ;
- приймати участь у благодійній діяльності Спілки;
- користуватись юридичним захистом Спілки;
- вносити пропозиції до Президії Спілки для розгляду.
Окрім того, колективні члени Спілки мають право:
- вести кінологічну діяльність на основі відповідних договорів із Спілкою;
5.6. Почесними членами Спілки можуть бути визнані члени Спілки за особливо важливі досягнення в справі збереження і поповнення генофонду породних собак, а також громадські діячі, працівники культури і науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань Спілки. Почесні члени Спілки обираються Президією Спілки відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Почесним членам вручається диплом про обрання та ознака. Вони користуються правами членів Спілки та не сплачують членських внесків.
5.7. Члени Спілки зобов'язані:
- додержуватися Статуту та положень Спілки та МКФ;
- приймати участь у роботі Спілки, виконувати її доручення;
- пропагувати ідеї МКФ та Спілки, сприяти поповненню їх рядів;
- нести відповідальність за якість поголів'я собак, що використовуються ними в племінному розведенні;
- сплачувати внески, затверджені Президією Спілки ;
- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.
5.8. Індивідуальне членство в Спілці припиняється шляхом виключення за рішенням керівного органу місцевого відділення або Президії Спілки :
- відповідно до поданої заяви;
- у випадку порушення Статуту або положень Спілки, Статуту або положень МКФ;
- у випадку невиконання рішень керівних органів Спілки або її місцевого осередку, виданих в межах наданої компетенції;
- за жорстоке поводження із собаками;
- у разі несплати членських внесків протягом року;
- за порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.
5.9. Колективне членство в Спілці припиняється:
- за рішенням вищого керівного органу організації – колективного члена Спілки;
- за рішенням з’їзду або в період між з’їздами за рішенням Президії Спілки про виключення організації з колективних членів Спілки у випадку порушення нею Статуту та положень Спілки, Статуту та положень МКФ, пунктів договору або скоєння дій, спрямованих на підрив авторитету Спілки в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях.
5.10. Оскарження рішення місцевого відділення про виключення із Спілки індивідуального члена може бути подане в Головне Управління Спілки протягом 10 днів з дня повідомлення про виключення для розгляду Президією.
Рішення Президії про виключення із Спілки колективного члена може бути оскаржене на найближчому з’їзді Спілки.
5.11.Право повторного прийняття до Спілки позбавлена членства фізична особа або всеукраїнська громадська кінологічна організація набуває не раніше, ніж за 6 місяців, за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення.


РОЗДІЛ 6
КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

6.1. Кошти Спілки формуються за рахунок вступних, членських, цільових, дольових та благодійних внесків членів Спілки, громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню, надходжень від виробничо-господарської діяльності, створених Спілкою госпрозрахункових підприємств та організацій.
6.2. Спілка не набуває права власності на майно організацій-колективних членів Спілки при їх вступі або припинення членства у Спілці. Організації – колективні члени Спілки не набувають права власності на майно Спілки при їх вступі або припиненні членства у Спілці.
Власником майна, набутого або створеного для використання Спілкою в цілому, є Спілка. Власником майна, набутого або створеного для використання колективним членом Спілки, є колективний член Спілки.
6.3. Спілка може мати у власності споруди, будови, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Спілки. У власності Спілки можуть знаходитись також видавництва, інші підприємства, які створюються за рахунок коштів Спилки, у відповідності з завданнями, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством.
Спілка має право на створення у встановленому порядку підприємств, установ і організації з правами юридичної особи для забезпечення виконання статутних завдань Спілки та займатися благодійною діяльністю.
6.4. Кошти Спілки витрачаються згідно з кошторисами на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатних працівників та іншу діяльність, що відповідає Статуту і не суперечить чинному законодавству.
6.5. Утримувачами коштів та майна Спілки є Головне Управління та Управління місцевих відділень.
6.6. Спілка має рахунки /в т.ч. валютні/ у відповідних установах банку.
6.7. З коштів, що залишаються після розрахунків з державним бюджетом, Спілка створює фонди згідно напрямків діяльності.
6.8.Розрахунки між місцевими відділеннями, членами та Головним Управлінням Спілки здійснюються виключно у безготівковій формі.
6.9. Спілка та створені нею установи та організації у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Спілка у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.


РОЗДІЛ 7
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

7.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація або ліквідація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду Спілки більшістю не менш як у 3/4 голосів, при наявності делегатів від усіх обласних центрів Спілки.
7.3. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації аналогічного напрямку діяльності, або, у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду зараховуються до доходу бюджету.

РОЗДІЛ 8
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Спілки приймаються на з'їзді Спілки більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа делегатів, присутніх на з’їзді, та підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 65
Зарегистрирован: 16.08.07
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:20. Заголовок: Re:


УРА! УРА! УРА!УРА!

Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1531
Зарегистрирован: 31.05.07
Откуда: УКРАИНА, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:28. Заголовок: Re:


В ЗОБУ ДЫХАНЬЕ СПЁРЛО...[взломанный сайт]

На том и порешим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 1333
Зарегистрирован: 11.05.07
Откуда: Там,где зарядка моего мобильника., Зеро
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:48. Заголовок: Re:


ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!

Таки усе! Таки свершилось!

" ФАРАОН @ RU " Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 157
Зарегистрирован: 21.08.07
Откуда: Лучшая на свете!, Город мой Петербург!
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 15:55. Заголовок: Re:


ПОЗДРАВЛЯЮ! ТЕПЕРЬ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО!

Тем, кто обвиняет меня в том, что имея доступ к российскому газу, я жму его в Украину, обещаю подарить каждому желающему по индивидуальному газовому баллончику" (или выменять на сало)
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 67
Зарегистрирован: 16.08.07
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:05. Заголовок: Re:


еще как официально! Официальнее не бывает!

Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 159
Зарегистрирован: 21.08.07
Откуда: Лучшая на свете!, Город мой Петербург!
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:15. Заголовок: Re:


Вот праздник, так праздник!!!!

Тем, кто обвиняет меня в том, что имея доступ к российскому газу, я жму его в Украину, обещаю подарить каждому желающему по индивидуальному газовому баллончику" (или выменять на сало)
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 160
Зарегистрирован: 21.08.07
Откуда: Лучшая на свете!, Город мой Петербург!
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:18. Заголовок: Re:


Вот уж точно достойны медалей те, кто совершил этот прорыв!

Тем, кто обвиняет меня в том, что имея доступ к российскому газу, я жму его в Украину, обещаю подарить каждому желающему по индивидуальному газовому баллончику" (или выменять на сало)
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1533
Зарегистрирован: 31.05.07
Откуда: УКРАИНА, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:19. Заголовок: Re:


Фараон пишет:

 цитата:
Таки усе! Таки свершилось!

Таки да!!!

На том и порешим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 161
Зарегистрирован: 21.08.07
Откуда: Лучшая на свете!, Город мой Петербург!
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:35. Заголовок: Re:


Вот для ВАС еще поздравления от Питерцев!

От всей души поздравляем с регистрацией Устава КСУ!

Петербург.
Мария Оболенская. Игорь, Павел, Всевлод и Николай Оболенские.
Анна Ящихина, Светлана Смирнова, Екатерина Чемакина, Алла, Игорь Алексеевы,
Ксения Алексеева, Алла Ботова, Виктор Самсонов, Ольга Куневич, Марина Мартемьянова,
Николай Волк, Николай Фоменко, Олег Смирнов, Лилия Попова, Наталья Попова, Алексей Шульц, Марина Евсина и др.

Тем, кто обвиняет меня в том, что имея доступ к российскому газу, я жму его в Украину, обещаю подарить каждому желающему по индивидуальному газовому баллончику" (или выменять на сало)
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 16:55. Заголовок: Re:


А мне хочется надеяться на быстрое примерение всех, имевших разную точку зрения!!!
Хочу напомнить, что каждый пункт Устава очень бурно обговаривался, и на Съезде присутствовали никакие не революционеры, а практически все друг с другом знакомые люди, которые постоянно пересекаются на каждой из выставок. И таковых было 252 делегата.
И вскоре будут приняты новые положения, которые приятно удивят даже пессимистов!

Спасибо: 0 
Цитата ОтветитьСообщение: 3
Зарегистрирован: 29.10.07
Откуда: Украина, Киев
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 17:50. Заголовок: Re:


Шарикоff , какие замечательные слова.
Скоро страсти улягутся, и начнется нормальная спокойная, надеюсь даже приятная работа.
Дай Бог, чтобы люди остались при этом людьми.

FRIZZLED LIFE Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 41
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 18:05. Заголовок: Re:


Наконец-то! Свершилось!
Татьяна пишет:

 цитата:
Коней на переправе не меняют!!!!


Золотые слова...

Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 1
Зарегистрирован: 29.10.07
Откуда: Украина, Киев
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 18:21. Заголовок: Re:


Поздравляю всех кто сделал невозможное возможным! Так держать! Все-таки демократия хорошая штука. Думаю что кроме кучки функционеров,все рады этому событию. Я думаю что теперь надо всем успокоиться,забыть обидные слова,сказанные в пылу борьбы и работать на радость нашим любимцам!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 42
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 18:28. Заголовок: Re:


Я на своем форуме по немецкой овчарке тоже получила поздравления от россиян и жителей других стран, в ответ на которые разместила сегодня вот такой пост (чтобы не повторяться, я его просто скопирую сюда):


 цитата:
Всем спасибо за поздравления!
Я тоже еще раз поздравляю всех, кто ждал этого события, кто приложил немало сил для того, чтобы ЭТО стало возможным! Члены президиума КСУ, вице-президенты областных отделений КСУ, руководители городских и территориальных отделений и просто рядовые члены КСУ - нас было много! Очень много! Все эти люди, встав на сторону инициативной группы два месяца назад, подверглись очень серьезным испытаниям. Многие из них являются ведущими специалистами-кинологами нашей страны, экспертами, заводчиками известных питомников. Им было чем рисковать в случае неудачной попытки изменить систему, но они выдержали, не сдались, не повелись на провокации со стороны бывшего руководства КСУ. И знаете, что мне особо хочется отметить? Вопреки расхожей фразе, повторяемой нашими оппонентами, что все эти люди просто "рвутся к кормушке", мне на протяжении двух месяцев приходилось наблюдать обратное. Большинство говорили о том, что им не надо никаких должностей и привелегий, что ради того, чтобы изменить эту систему, они готовы многое делать на чистом энтузиазме. И они делали, они собирались на многочисленные встречи в Киеве, они часами общались в телефонном и интернет-режиме с теми, кто просил разъяснений ситуации, они сутками работали в офисе на Щековицкого. И до съезда 23-го работали, и после. Даже несмотря на то, что многие из этих людей не получили никаких должностей в президиуме и комиссиях (а некоторые от них отказались, взяли самоотвод), их энтузиазм от этого не уменьшился. Они продолжают работать на наше общее дело и мне кажется, оно их еще больше сблизило и многих сделало друзьями. Огромное человеческое спасибо всем этим людям!
И особое спасибо мне хочется сказать Георгию Григорьевичу Онищенко, который приложил максимум усилий для того, чтобы довести начатое дело до конца! Спасибо Вам за Ваш труд и терпение! Вопреки разговорам и отвратительным сплетням, которые ходят сейчас вокруг личности этого человека, уверена, что вот уж кому действительно не нужна эта "кормушка", так это ему - человеку сложившемуся, самодостаточному, имеющему в определенных кругах авторитет и хорошую репутацию. Именно таким мне хотелось бы видеть президента КСУ, да и все мои знакомые и друзья, кто имел возможность с ним лично общаться, сходятся в едином мнении, что он несомненно наделен теми качествами, которыми должен обладать настоящий руководитель - грамотный, деловой, приятный в общении, умеющий выслушивать собеседника.
Это не пиар-акция, это мои эмоции. Тем более, что "пиарить" уже незачем - все уже свершилось...
Л. Архангельская

Здесь все документы по легализации "нового" КСУ -

http://www.uku.com.ua/

http://www.uaksu.forum24.ru/?1-2-0-00000006-000-0-0-1193667607
Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 18:50. Заголовок: Re:


Все конечно классно,, только почему устав не совпадает с тем что голосовали 23.09.07 ?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить

Сообщение: 14
Зарегистрирован: 29.09.07
Откуда: Украина, Луганск
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 19:19. Заголовок: Re:


Ложка дегтя пишет:

 цитата:
Все конечно классно,, только почему устав не совпадает с тем что голосовали 23.09.07 ?


В каким именно пунктах Вы видите несоответствия?

"Все можно предположить, кроме того, что предположить нельзя" Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 19:29. Заголовок: Re:


Елена98

Вы что серьезно не видите? С чего начинать со структуры ксу и видов местных отделений? или сразу к коллективным членам переходить. Тьфу! Противно!Противно, как участнику съезда. Нельзя же так подмахивать ребятки, чем мы тогда от старого КСУ отличаемся?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить

Сообщение: 15
Зарегистрирован: 29.09.07
Откуда: Украина, Луганск
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 19:46. Заголовок: Re:


Ложка дегтя Я вроде нормально вопрос задала...

"Все можно предположить, кроме того, что предположить нельзя" Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 44
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:33. Заголовок: Re:


Елена98
Лен, да им твой вопрос, также, как и ответ не нужен. И что там в уставе написано, им тоже все равно. Им нужен повод.
Неужели не видишь, что там на Petse делается? Уже договорились до того, что Онищенко все эти документы в фотошопе нарисовал


Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:37. Заголовок: Re:


Мне тоже интересно, а перечитывать некогда. Поделитесь, пожалуйста!

Спасибо: 0 
Цитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:37. Заголовок: Re:


Ура!!!!!!!!!!!!! Наконец то!!!!!!!!!!!!А то эти хамсо-быдлятсие разборки достали.Хочется тишины перемирия и работы!!!!!!!Все же все мы люди и человеки и не надо об этом забывать!
Все молодцы!!!
Ну а Ложечке Дегтя персональное до свиданья

Спасибо: 0 
Цитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:37. Заголовок: Re:


Ложка дегтя пишет:

 цитата:
Елена98

Вы что серьезно не видите? С чего начинать со структуры ксу и видов местных отделений? или сразу к коллективным членам переходить. Тьфу! Противно!Противно, как участнику съезда. Нельзя же так подмахивать ребятки, чем мы тогда от старого КСУ отличаемся?


Уважаемый, Ложка дегтя, а вы-то серьезно? Я сейчас специально подняла рабочие документы со съезда. Утвержденный совпадает полностью. Может я чего не вижу, конечно, тогда пожалуйста, не сочтите за труд, конкрено приведите текст , за который голосовали и как он выглядит в окончательной версии.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 45
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:41. Заголовок: Re:


И традиционно - безликий ник...

Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 17
Зарегистрирован: 29.09.07
Откуда: Украина, Луганск
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 20:56. Заголовок: Re:


Люд, я всегда надеюсь на нормально заданный вопрос получить хоть мало-мальски вразумительный ответ...
LAR пишет:

 цитата:
Неужели не видишь, что там на Petse делается? Уже договорились до того, что Онищенко все эти документы в фотошопе нарисовал


Ну, раздел на Петс-информ хоть как сборник анекдотов почитать можно...

"Все можно предположить, кроме того, что предположить нельзя" Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 46
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.07 21:09. Заголовок: Re:


Елена98 пишет:

 цитата:
Ну, раздел на Петс-информ хоть как сборник анекдотов почитать можно...


Потрясающий, надо сказать, сборник анекдотов! Задорнов отдыхает...

Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 69
Зарегистрирован: 16.08.07
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 00:45. Заголовок: Minodora пишет: Ур..


Minodora пишет:

 цитата:

Ура!!!!!!!!!!!!! Наконец то!!!!!!!!!!!!А то эти хамсо-быдлятсие разборки достали.Хочется тишины перемирия и работы!!!!!!!Все же все мы люди и человеки и не надо об этом забывать!
Все молодцы!!!

Нет, забыть нам о них не скоро прийдеться. Бой только начался. До этого были цветочки, а сейчас волчьи ягодки. Вон юрист мой протокол оспорила на основании выгодных для нее документов. Ну посмотрим...

Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор
Сообщение: 114
Зарегистрирован: 16.04.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 09:50. Заголовок: К членам КСУ !!! 29...


К членам КСУ !!!
29.10.07 Франковским районным судом г. Львова было принято решение отменить решение общего собрания Львовского областного отделения КСУ от 19.09.07. и решение внеочередного IX съезда КСУ от 23.09.07.
Изучив постановление суда, становится понятно, что в мотивациях суда на вынесение решения отсутствует информация о заседании Президиума КСУ от 22.09.07. (легитимность которого не возможно оспорить) и который подтвердил решение Президиума от 12.09.07. Так же это решение подтвердил сам Съезд. Учитывая вышеизложенное и то что решение было принято в отсутсвии ответчика , без изучения судом всех материалов по делу, постановление Франковского районного суда г. Львова легко обжалуется.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 16
Зарегистрирован: 26.10.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 12:46. Заголовок: administrator Пожал..


administrator
Пожалуйста,почитайте внимательно постановление,постановлением не отменяется решения Съезда,а приостанавливаются,до вынесения решения по сути,следовательно приостанавливаются все возможные действия этих решений.
Это постановление об обеспечении иска.который только принят к рассмотрению,но еще не рассмотрен.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор
Сообщение: 115
Зарегистрирован: 16.04.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 13:49. Заголовок: Ухвала бесспорно буд..


Ухвала бесспорно будет обжалована!
Просьба обратить внимание.Заявление г.Куровец подано вчера,в этот же день принято решение и выдана на руки ухвала!Ответчик уведомлен не был!Член Президиума ,возможно преднамеренно,Ольга Гончарук не представлена в документах, как член Президиума!Соответствующие документы о заседании обласной конференции и заседаний Президиума суду не предоставлены.
На лицо все признаки введения суда в заблуждение.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 54
Зарегистрирован: 30.05.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 14:01. Заголовок: Да уж , подсуетились..


Да уж , подсуетились и состряпали очередную бумажку .... , которую потом всю ночь везли в Киев..
А я так и не понял , а КТО ответчик-то ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 18
Зарегистрирован: 26.10.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 14:02. Заголовок: administrator Не сп..


administrator
Не спешите с выводами,постановление(ухвала) об обеспечении иска выносится в тот же день при подаче искового заявления по требованию исца.Это не рассмотрения иска по существу,это только постановление,которое может быть обжаловано или нет,в данном случае может быть.
При рассмотрении иска по существу будут истребованы все недостающие документы и уведомлены обе стороны.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 19
Зарегистрирован: 26.10.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 14:03. Заголовок: dog А ответчик в да..


dog
А ответчик в данном случае КСУ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 15:21. Заголовок: Я так понимаю, что н..


Я так понимаю, что на любые принятые меры в ответ будут контрмеры, потом упредительные маневры и так до бесконечности, и что хорошего в этом для организации и людей?


Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1539
Зарегистрирован: 31.05.07
Откуда: УКРАИНА, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 15:36. Заголовок: Шарикоff пишет: и ч..


Шарикоff пишет:

 цитата:
и что хорошего в этом для организации и людей?


Хорошего конечно же ничего
Но не будем унывать. Наше дело правое!

Olgis Вы юрист?

На том и порешим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 20
Зарегистрирован: 26.10.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 15:45. Заголовок: Pona Я не юрист,но ..


Pona
Я не юрист,но моя большая судебная практика в сфере общественных организаций еще не забыта

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1540
Зарегистрирован: 31.05.07
Откуда: УКРАИНА, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 15:54. Заголовок: Olgis пишет: Pona ..


Olgis пишет:

 цитата:
Pona
Я не юрист,но моя большая судебная практика в сфере общественных организаций еще не забыта


Ух ты, заинтриговали, чес слово!

На том и порешим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 9
Зарегистрирован: 28.10.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 16:40. Заголовок: вот и на Украине все..


вот и на Украине все закончилось положительно,а скажите теперь все есть права у КСУ или еще чутокс остались проблемки?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 21
Зарегистрирован: 29.09.07
Откуда: Украина, Луганск
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.07 23:15. Заголовок: Tigrina пишет: вот ..


Tigrina пишет:

 цитата:
вот и на Украине все закончилось положительно,а скажите теперь все есть права у КСУ или еще чутокс остались проблемки?


Что конкретно Вы имеете в виду?

"Все можно предположить, кроме того, что предположить нельзя" Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 48
Зарегистрирован: 02.08.07
Откуда: Украина, Луганск

Награды: За помощь в общем деле!!! :)))))За новый дизайн форума. 28.10.11
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.07 18:40. Заголовок: Шарикоff пишет: Я т..


Шарикоff пишет:

 цитата:
Я так понимаю, что на любые принятые меры в ответ будут контрмеры, потом упредительные маневры и так до бесконечности, и что хорошего в этом для организации и людей?


Никто и не думал, что будет легко и просто. Это только в сказках бывает "по взмаху волшебной палочки". Давайте наберемся терпения. И еще один важный момент, на который мне хочется обратить внимание. Тяжелее всего сейчас г-ну Онищенко. Потому что, не стоит забывать - это не он создал инициативную группу, предложил себя в роли лидера и повел за собой людей. Это мы все, большинством голосов, выдвинули его кандидатуру на съезде! Мы, 200 делегатов, за которыми стоят сотни людей, взвалили на него всю тяжесть и ответственность! Это для нас он сейчас работает на пределе возможностей. Поэтому, давайте будем терпимее и поможем ему хотя бы моральной поддержкой.

Сайт "Всё о немецкой овчарке"
http://www.Lottas1.narod.ru
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 1
Зарегистрирован: 03.11.07

Замечания: 19.08.13 Замечание за размещение фото без превью
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.07 12:33. Заголовок: Скажите , а как же..


Скажите , а как же съезд назначенный на 17 ноября? Насколько я знаю он будет и многия горотделения
на него едут!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.07 13:19. Заголовок: Какие следующие шаги..


Какие следующие шаги, после регистрации Минюстом нового устава, должны быть осуществлены, чтобы власть реально перешла к новому руководству (подпись в банке, печать и т.д.)? Сколько времени на это потребуется?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1580
Зарегистрирован: 31.05.07
Откуда: УКРАИНА, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.07 13:34. Заголовок: Нора пишет: Какие с..


Нора пишет:

 цитата:
Какие следующие шаги, после регистрации Минюстом нового устава, должны быть осуществлены, чтобы власть реально перешла к новому руководству (подпись в банке, печать и т.д.)? Сколько времени на это потребуется?

Это вопрос к Админу?

На том и порешим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 97
Зарегистрирован: 05.07.07
Откуда: ФУРИЯ!!!